The program of events

The program of events "Pushkinskaya karta" in the VOKhM them. I.N. Kramskoy