The exhibition

The exhibition "Irina Zatulovskaya. Flight to Egypt"

 Maxim Yechein and Yulia Knyazeva's exhibition

Maxim Yechein and Yulia Knyazeva's exhibition

 The program of events

The program of events "Pushkinskaya karta" in the VOKhM them. I.N. Kramskoy